Liberalen leren levens redden

ehbo

Gezien de recente gebeurtenissen in België, worden steeds meer mensen zich ervan bewust dat zij niet echt weten hoe zij eerste hulp zouden kunnen verlenen aan gewonden van rampen: storm (zoals op Pukkelpop), aanslagen, aardbevingen, schietpartijen etc. etc. Het Rode Kruis wordt momenteel dan ook overspoeld met vragen dienomtrent.

Dit, gecombineerd met de vraag naar een gewone EHBO-cursus die eerder al werd geformuleerd, heeft de Socio-Culturele Liberale Vrouwen, in het licht van de actualiteit, doen opteren voor een meer specifieke training voor de eigen personeelsleden en de medewerkers van Open Vld in Brussel.

De Liberale Vrouwen zijn dan ook bijzonder tevreden dat het Rode Kruis toch, en juist op zo’n korte termijn, nog is willen ingaan op hun vraag. Het is een unieke kans om te tonen dat we klaar zijn om ook op deze wijze een maatschappelijk nuttige rol op te nemen.

“In de cruciale 15 minuten voor de professionele hulpverleners beginnen toe te stromen, kan je het verschil maken als je basistips en –handelingen kent,” zegt voorzitter van de Socioculturele Liberale Vrouwen Aviva Dierckx.

Partijvoorzitter Gwendolyn Rutten: “Na die zwarte dag is er bij de bevolking een groot respect en waardering voor onze hulpdiensten. Maar ook een groot gevoel van solidariteit en veel vragen naar : hoe zou ik handelen, zou ik levensreddend kunnen optreden of alleen maar in een hoekje kruipen. Hopelijk hebben we deze skills nooit nodig, maar we willen ze wel leren!”


Sociaal Culturele Liberale Vrouwen vzw
Contactpersoon : Pascale De Visscher
Tel. : 02/280 37 47
info@liberalevrouwen.be

Open Vld   : woordvoerder Laure Stuyck
Gsm 0473 56 83 71   Laure.Stuyck@openvld.be
Melsensstraat 34– 1000 Brussel

HANDEN AF !!!

no means no

Naar aanleiding van de oudejaarsnacht in Keulen en enkele andere Duitse steden, waarbij vrouwen massaal het slachtoffer werden van zedendelicten, staat geweld tegenover vrouwen opeens overal op de agenda. Plotseling is iedereen verontwaardigd over wat er gebeurd is, heeft iedereen de mond vol over “rechten van vrouwen” en “vrijheid van vrouwen”, maar ook over “verkrachtingscultuur”.

Nochtans is dit geen nieuw fenomeen. Zowel in eigen land als in de rest van Europa en over de ganse wereld zijn vrouwen steeds de grootste slachtoffers geweest van geweld, zowel fysiek, verbaal als seksueel geweld. Toch stellen de Liberale Vrouwen vast dat vrouwen, die het slachtoffer zijn van een of andere vorm van geweld, nog al te vaak in de kou blijven staan. Meer nog, men gaat de feiten minimaliseren, zelfs verdoezelen of in de doofpot stoppen, zoals de autoriteiten in Keulen geprobeerd hebben. Of nog erger, men gaat vrouwen een gedragscode opleggen, wat ze moeten doen of hoe ze zich moeten gedragen, terwijl het eigenlijk de mannen zijn die een probleem vormen, en niet de vrouwen.

De Liberale Vrouwen zijn enerzijds tevreden dat deze problematiek momenteel de broodnodige aandacht krijgt en dat het bestrijden van gendergerelateerd geweld nu als een belangrijke prioriteit naar voor wordt geschoven. Geweld is immers een grove schending van de mensenrechten waar vooral vrouwen het slachtoffer van zijn.

Maar anderzijds stellen de Liberale Vrouwen ook vast dat de recente gebeurtenissen munitie leveren aan tegenstanders van de immigratiepolitiek. Aangezien de daders van “gekleurde” origine zijn, is aanranding van vrouwen nu opeens inherent aan de islamitische cultuur. Nochtans is geweld tegenover vrouwen niet alleen een probleem bij vluchtelingen, ook “onze” mannen gaan niet vrijuit want ook in “onze” cultuur zien we dat vrouwen nog al te vaak het slachtoffer zijn van geweld, aanranding, intimidatie of verkrachting.

De Liberale Vrouwen vragen dan ook met betrekking tot deze problematiek een coherent en geïntegreerd beleid van de overheid, in overleg met alle partners, om maatregelen uit te werken in het belang van de vrouw, en deze ook daadwerkelijk om te zetten in acties. Ook een mentaliteitsverandering is broodnodig, en niet enkel bij vluchtelingen. “Als wij nu durven spreken van een nodige mentaliteitswijziging bij wie hier nieuw arriveert, dan moeten we ook met evenveel aplomb kunnen zeggen dat die mentaliteit hiér al wel degelijk heerst”, aldus Aviva Dierckx, voorzitter van de Liberale Vrouwen, “en daar mangelt het dus helaas nog wel. We hebben nu dus de unieke kans om eindelijk te gaan voor zero tolerance met betrekking tot geweld op vrouwen. Altijd. Overal. Door wie dan ook.”


Liberale Vrouwen vzw
Contactpersoon : mevrouw Pascale De Visscher
Melsensstraat 34– 1000 Brussel
Tel. : 02/280 37 47
Mail : info@liberalevrouwen.be

#voorjoulucienne: Het werk is niet af

Door Aviva Dierckx.
Verschenen in Het Volksbelang (April 2015)

In 2015 is het vijfentwintig jaar geleden dat België een abortuswet kreeg. Die verjaardag nodigt tot debatten, studiedagen, campagnes, getuigenissen. Vieringen ? Niet echt. Want het werk, waarvoor Lucienne Herman-Michielsen zich zo heeft ingezet, is niet af. Eerder is het, na 25 jaar, tijd om alle losse draadjes eindelijk in te stoppen. Natuurlijk moeten daarvoor ook weer liberalen hun nek durven uitsteken.

In 1978 diende senator Lucienne Herman-Michielsen een eerste voorstel tot herziening van de abortuswet in, waarvoor geen parlementaire meerderheid was. Pas in 1985, samen met Franstalige socialisten, kwam een nieuwe kans: ’86 indiening in de Senaat, ’89 aldaar goedgekeurd, 29 maart ’90 in de Kamer, en finaal, na nog een kwestietje met de koning, bekrachtigd op 3 april 1990.

Sinds 25 jaar kunnen vrouwen in ons land dus “vrij kiezen”, “baas zijn in eigen buik”, “zelfbeschikkingsrecht” hebben… Hoewel! De wet geeft mogelijkheden, maar niet alle – immers was zij resultaat van heel wat compromissen. Abortus kàn in België, in bepaalde omstandigheden, en met medische en psychosociale omkadering. Technisch geformuleerd is abortus in België gedeeltelijk gedepenaliseerd tot 12 weken gestatie (dat betekent ‘dracht’, maar in de wet vond men dat niet deftig klinken). Sinds 2002 wordt abortus ook vergoed door het ziekenfonds.

Wanneer we 25 jaar later een stand van zaken opmaken, kunnen we kijken naar twee dingen. Wat hebben we vorige keer niet gedaan gekregen? En: in welke mate weten we nu wetenschappelijk meer en/of zijn de geesten meer opgeschoven? Beide elementen samen kunnen ons brengen tot een ‘up-date’ van de huidige wetgeving. En die is aan de orde, jawel!

Uit het strafrecht halen

Sinds 1990 is abortus dus geen misdrijf meer indien het gebeurt onder de voorwaarden. Maar die staan –oude erfenis- vermeld in het Strafwetboek. Daar wringt het schoentje: er is nood om dat negativisme weg te werken. Immers zijn deze voorwaarden zoals geformuleerd in de Wet van 3 april 1990 gewoon procedures en richtlijnen voor de hulpverlening en eventuele medische behandeling van ongewenst zwangere vrouwen. Dit hoort echt onder geen beding in de stràfwet te staan.

12 weken en meer

Zowel medisch en in de geesten van de mensen vond men in 1990 dat een abortus mogelijk maken tot 12 weken dracht (dat is 14 weken amenorroe, uitblijven van menstruatie) echt wel de limiet was. Behàlve indien na die 12 weken er een ernstig probleem voor gezondheid van de vrouw of van de vrucht zou zijn.

Intussen zien we evoluties daarin. Maar het feit dat in onze wetgeving de teller stilstaat op 12 weken, betekent dat Belgische vrouwen met een andere dan medische motivatie voor hun abortus, er geen kunnen krijgen. Het houdt concreet in dat jaarlijks meer dan 500 Belgische vrouwen na 12 weken hun abortus laten uitvoeren in Nederland (waar het wettelijk kan tot 20 weken dracht) of in Engeland (tot 22 weken).

Neutraal en wetenschappelijk

Om de modaliteiten voor een abortus te kaderen, werd bij wet van 13 augustus 1990 de samenstelling van een nationale evaluatiecommissie alsook de inhoud van een registratiedocument vastgelegd. 25 jaar later lijkt het heel wat normaler dat die commissie omgevormd zou worden tot een neutrale, onafhankelijke wen wetenschappelijke commissie die onderbouwde data verzamelt. Het enige doel van zo’n commissie, in deze tijd, zou nog kunnen zijn om wetenschappelijk onderzoek te laten bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de hulpverlening bij abortus en ongewenste zwangerschap.

Voorkomen en genezen

Ook de manier van infoverstrekking en van preventievoering is misschien aan up-date toe. Er wordt emotionele desinformatie de wereld ingestuurd door tegenstanders van abortus en geboortebeperking. Het zou helpen indien er neutrale info zowel inhoudelijk als wat betreft adressen van hulpverlening door overheidskanalen verspreid wordt. Dit verlaagt voor hulpzoekers de drempel én zorgt dat ze niet per ongeluk belanden bij organisaties die hen willen stigmatiseren of ontraden. Daar ligt ook nog de uitdaging om respectvolle en neutrale attitudes bij hulpverleners te stimuleren via de leerplannen van psychosociale, medische en paramedische opleidingen.

Blauw voortouw?

Naar aanleiding van de ‘verjaardag’ 25 abortuswet in België gaan heel wat debatten en studiedagen door, en het valt op dat naast deskundigen en hulpverleners ook heel wat politici daaraan deelnemen. Het valt nog meer op, dat er weinig of geen liberale namen in de panels zitten. Alsof de inzet van Lucienne Herman-Michielsen geen draagkracht naar de toekomst zou hebben. Haar inzet uit het verleden verdient een eresaluut. En nu is het tijd voor andere liberalen om zich dringend aan te melden om het werk verder te zetten, en de wetgeving die 25 jaar geleden nog al te veel compromissen kende, dringend te vervolmaken.

#voorjouLucienne: Resolutie naar aanleiding van 25 jaar abortuswet in België

Mede door de inzet van “onze” Lucienne Herman-Michielsens en dankzij vele liberale medestanders (het was ons “ethisch thema” bij uitstek) is abortus op verzoek van de vrouw in België sinds 3 april 1990 wettelijk geregeld tot 12 weken gestatie (dracht). Bovendien wordt abortushulpverlening sinds 2002 vergoed door het ziekenfonds.

Opdat elke vrouw in België recht zou hebben op een toegankelijke, veilige en betaalbare abortus, vragen wij om NU, 25 jaar na de wetgeving uit 1990, om “de losse draadjes in te stoppen” en de abortusregeling te vervolmaken naar de inzichten en wetenschappelijke kennis van deze tijd:

  1. Abortus uit het strafrecht te halen: ‘t gaat over modaliteiten voor het wél uitvoeren van abortus, en hoort niet in de strafwet.
  2. Zwangerschapsafbrekingen op verzoek van de vrouw ook na 12 weken gestatie mogelijk te maken: zodat vrouwen met een dergelijke hulpvraag ook in België kunnen worden behandeld (nu gaan ze daarvoor naar Nederland en Engeland waar het langer kan).
  3. Neutrale informatie te verstrekken via de informatiekanalen van de overheid: zodat correcte informatie over ongewilde zwangerschap en abortushulpverlening voor iedereen beschikbaar is.
  4. De thema’s ongewilde zwangerschap en abortus onderdeel te maken van het leerplan van medische, paramedische en psychosociale opleidingen: zodat elke vrouw die abortus vraagt professioneel en onbevooroordeeld wordt bejegend.
  5. De bestaande Nationale Evaluatiecommissie om te vormen tot een onafhankelijke, wetenschappelijke commissie: zodat wetenschappelijk onderbouwde data beschikbaar zijn.

GA JE AKKOORD MET ONS? Toon het dan! Deel deze resolutie dan op Facebook en Twitter:
Gebruik zeker de hashtag #voorjouLucienne om te tonen dat we de inzet van Lucienne Herman-Michielsens niet vergeten zijn!